En närmare titt på VMware vCloud Hybrid Service i praktiken

VMware vCloud Hybrid Service finns som tidigare nämnts nu i ett Europeiskt datacenter. Men hur ser det ut i praktiken då man använder det?
Jag tänkte visa ganska kort hur enkelt det är att komma igång med vCloud Hybrid Service och integrerar management i din befintliga VMware Web Client. Man behöver naturligtvis inte använda Web Client om man inte vill, man kan managera allt direkt ifrån vCloud Hybrid Service dashboarden om man vill.

Starten blir (förutom att först skapa ett konto i vCloud Hybrid Service) att öppna upp VMware Web Client. I Web Client finns en knapp, i bilden här under finns den längst ut till höger, som heter vCloud Hybrid Service installer. Den klickar man på för att installera vCHS plugin, värt att notera är att du måste ha senaste versionen av vCenter annars måste man hämta och installera pluginen manuellt vilket man även kan göra om problem uppstår med den automatiska installationen.

(Bild saknas)

Klicka på länken längst ner på sidan ”Install vCloud Hybrid Service Plugin” under Basic Tasks.

(Bild saknas)

Ange inläggningsuppgifter för ditt konto till MyVMware för att hämta vCHS plugin.

(Bild saknas)

Därefter hämtas och installeras pluginet.

(Bild saknas)

När installationen är klar ombeds du logga ut och därefter logga in igen för att aktivera pluginet.

(Bild saknas)

Nu har man fått upp den ”riktiga” vCloud Hybrid Service länken i Web Client, så installationsdelen är klar men ingen konfiguration är gjord än. Så nästa steg är att klicka på vCHS länken.

(Bild saknas)

Sidan man får upp visar att pluginet är installerat och är uppdaterat.

(Bild saknas)

Klicka på vCloud Hybrid Service Home länken ut i vänstersidan, man får då upp en Actions box i huvudfönstret till höger där ett av de tillgängliga valen är Register vCloud Hybrid Service account. Man man kan även härifrån registrera ett nytt konto om man inte gjort det tidigare.

(Bild saknas)

När man registrerat sitt vCHS konto visas den miljö man har tillgång till i vCloud Hybrid Service. Om man klickar på något av sina Datacenter i listan så kommer man vidare till nästa steg.

(Bild saknas)

De virtuella maskiner och vApps som man har rättighet till visas om man redan skapat några via vCHS Dashboard.

(Bild saknas)

Härifrån man man managera sina virtuella maskiner som vanligt, starta, stoppa dom osv.

(Bild saknas)

Vill man skapa virtuella maskiner från vCHS Dashboard logga man in med sitt vCHS konto på vchs.vmware.com.

(Bild saknas)

Man kan sen skapa nya vApps och virtuella maskiner från färdiga templates om man önskar, det finns färdiga templates för både linux och microsoft VMs att nyttja. Alla virtuella maskiner man skapar hamnar under My Virtual Machines.

(Bild saknas)

Nästa steg man kan ta är att flytta virtuella maskiner mellan den interna miljön i det egna datacentret och vCloud Hybrid Service. Man behöver då installera och konfigurera vCloud Connector, därefter kan man flytta virtuella maskiner åt vilken riktning man vill: Från egna datacentret ut till vCloud Hybrid Service eller från vCloud Hybrid Service in till det egna datacentret.

(Bild saknas)

 

The power of PowerCLI – Labautomation

Har du någonsin behövt skapa identiska labbmiljöer till flera deltagare, i till exempel utbildningssyfte eller för en workshop? Då vet du att det inte bara är att högerklicka på en template och välja deploy from template. Det behövs kanske flera olika templates som ska rullas ut, separata virtuella switchar och portgrupper behöver skapas för varje deltagare osv. Det blir fort en väldigt stor administrativ belastning. Det finns lite olika sätta att lösa problemet, exempelvis via vApps i vCloud Director.

Men om du nu inte har vCloud Director i din miljö, du kanske bara har en eller två hostar i miljön. Vad göra? Då kommer VMware PowerCLI till din räddning! PowerCLI är VMwares utökning av Microsoft Powershell som låter dig scripta i stort sätt allt du kan tänkas vilja göra. Du behöver en windows maskin samt hämta PowerCLI som finns här.

I mitt dagliga jobb behöver jag ofta sätta upp färdiga miljöer som innehåller mellan 5-10 virtuella maskiner som jag har tillgängliga som templates. För att enkelt kunna skapa unika labbmiljöer för flera personer/deltagare så har jag skapat ett skript som automatiserar utrullningen åt mig. Det enda jag behöver göra är att ange hur många kit jag vill skapa samt var jag vill skapa dom (på vilken host och vilket datastore). Sen har jag lagt till möjligheten att ange vilket ”startnummer” jag vill använda. Exempelvis om jag vill skapa 10 kit men det datastore jag angett finns det bara plats för 5 stycken kit. Då kan jag dela upp 5 kit på datastore1 med startummer 1 därefter skapar jag ytterligare 5 kit på datastore 2 fast med startnummer 6. Då har jag 10 kit med en logisk namnstandard – från 1 till 10.

En kort förklaring vad scriptet gör (förutom att skapa en meny där man kan välja lite olika alternativ som att skapa vApps, starta / stänga vApps osv):
1. Skapa en vApp för varje deltagare
2. Rulla ut VMs från templates till vAppen
3. Skapa isolerat nätverk kopplat till varje deltagare
4. Ändra säkerhetsnivån på utvalda portgrupper till promiscous mode eftersom det är nested ESXi
5. Koppla de virtuella maskinerna i en vApp till studentens egna nätverk
6. Ändra så att de virtuella maskinerna stängs ner gracefully när vAppen stängs (från Power off till Guest Shutdown)

När kiten är skapade kan jag via skriptet starta samtliga kit eller stänga ner dom om jag vill det. I mitt exempel har jag även en VM som är tillgänglig från klientnätet för att ge deltagarna tillgång till den skyddade labbmiljön, en Control Center. Jag kan via skriptet hämta in samtliga IP adresser till dessa Control Center maskinerna så jag kan dela ut ett kit till varje deltagare som därefter loggar in på maskinen via RDP och kommer åt resten av labbkitet.

Det är ett basic skript utan felhantering och så vidare men använd det om du vill men använd det på egen risk och endast i en skydad miljö.


# ===============================================================
#     NAME: VMware_lab_setup.ps1
#     AUTHOR: Niclas Borgström, Viridis IT
#     DATE: 2014-03-12 #
#     VERSION: 0.9
# ===============================================================

Clear-Host
# Explain what the script does
Write-Host "This script will allow for set up and configure"
Write-Host "a lab environment for VMware vSphere 5.5 using"
Write-Host "existing templates."

# Ask for the Host name or IP
$VCENTER = Read-Host "Enter vCenter Server Name or IP"
Connect-VIServer -server $VCENTER

Clear-Host
# Setup Our MENU
do {
     # Select environment MENU
     Write-Host "*** Config Menu for VMW55 ***"
     Write-Host "-----------------------------"
     # Print out the MENU
     Write-Host "What task would you like to perform?"
     Write-Host " "
     Write-Host " 1. Set up a new lab environment"
     Write-Host " 2. Power on vApps"
     Write-Host " 3. Get IP addresses of Desktop and ControlCenter VMs"
     Write-Host " 4. Get IP addresses of all VMs in vApps"
     Write-Host " 5. Power off (gracefully) vApps"
     Write-Host " "
     Write-Host " 0. Quit"
     Write-Host " "
     $response = Read-Host "Select 1-5"
     Write-Host " "

   switch ($response)
{
1 {
    Clear-Host

  # Show a welcome message
    Write-Host "VMware vSphere 5.5 lab environment set up v1.03"
    Write-Host "-----------------------------------------------"
    Write-Host " "

  # Select amount of Labkits to set up and what number the studentkit wil be assigned
    [int]$labkit = Read-Host "How many student kits will be needed? (1-12)"
    [int]$start = Read-Host "What startnumber would you like to use? (1-100)"
    [int]$end = $start + $labkit -1

    # Select host to install Lab kits on
    Write-Host " "
    Write-Host "Choose one of the hosts below from the Rescoures_Cluster:"
    Get-Cluster "Resources_Cluster" | Get-VMhost | Select Name
    $labhost = Read-Host "Type FQDN/IP address of host do you want to use"
    Get-VMhost $labhost | select Name

    # Select what datastore to use with enough capacity for thin vmdk and vswp
    Get-VMhost $labhost | Get-Datastore | Where-Object {$_.freespaceGB -gt ($labkit*(40+30))} | Select Name
    $datastore = Read-Host "What datastore would you like to use? (only showing datastores with enough free space)"
    Get-VMhost $labhost | Get-Datastore $datastore | Select Name
    Write-Host "Datastore" $datastore "will be used to install the vApp(s)"
    Clear-Host

    # Print summary
    Write-Host "Summary of lab environment set up:"
    Write-Host "---------------------------------"
    Write-Host "Lab kits to set up: " $labkit
    Write-Host "First kit name:     " "VMW55_Student$start"
    Write-Host "Last kit name:      " "VMW55_Student$end"
    Write-Host "Startnumber:        " $start
    Write-Host "Host:               " $labhost
    Write-Host "Datastore:          " $datastore
    Write-Host "                    "
    Write-Host "Required resources: "
    Write-Host "RAM:                " ($labkit*30) "GB"
    Write-Host "CPU:                " ($labkit*11) "vCPU"
    Write-Host "Storage (intial):   " ($labkit*40) "GB"
    Write-Host "Storage (max):      " ($labkit*316) "GB"
    $choice = @()
    $choice = Read-Host "Is this correct (Y/N)?"
    if ($choice -eq "y")
    {
        # Start setting up the lab environment for each student
        $start..$end | Foreach {
        Write-Host "Setting up environment for student" $start "..."
        $studentid = "VMW55_Student$start"

        # Create a vSwitch for each student
        Write-Host "Creating Network environment..."
        New-VirtualSwitch -VMHost $labhost -Name $studentid

        # Create Portgroups for 3 use cases
        New-VirtualPortGroup -Name $studentid"_Production" -VirtualSwitch $studentid
        New-VirtualPortGroup -Name $studentid"_Management" -VirtualSwitch $studentid
        New-VirtualPortGroup -Name $studentid"_vMotion" -VirtualSwitch $studentid

        # Set the Management Portgroup to allow PromiscousMode
        $netsys = Get-View (Get-VMHost $labhost | Get-View).configmanager.networksystem
        $portgroupspec = New-Object VMWare.Vim.HostPortGroupSpec
        $portgroupspec.vswitchname = $studentid
        $portgroupname = $studentid
        $portgroupname = ($portgroupname += "_Management")
        $portgroupspec.Name = $portgroupname
        $portgroupspec.policy = New-object vmware.vim.HostNetworkPolicy
        $portgroupspec.policy.Security = New-object vmware.vim.HostNetworkSecurityPolicy
        $portgroupspec.policy.Security.AllowPromiscuous = $true
        $netsys.UpdatePortGroup($portgroupname,$PortGroupSpec)

        # Create a vApp for each student
        Write-Host "Creating vApp..."
        New-VApp -Name $studentid -Location "Resources_Cluster"

        # Start deploying virtual machines
        Write-Host "Deploying virtual machines..."
        New-VM -VMHost $labhost -Name ControlCenter -Template VMW55_ControlCenter -Datastore $datastore -DiskStorageFormat Thin -ResourcePool $studentid
        New-VM -VMHost $labhost -Name iscsi -Template VMW55_iscsi -Datastore $datastore -DiskStorageFormat Thin -ResourcePool $studentid
        New-VM -VMHost $labhost -Name nfs -Template VMW55_nfs -Datastore $datastore -DiskStorageFormat Thin -ResourcePool $studentid
        New-VM -VMHost $labhost -Name esxi01 -Template VMW55_esxi01 -Datastore $datastore -DiskStorageFormat Thin -ResourcePool $studentid
        New-VM -VMHost $labhost -Name esxi02 -Template VMW55_esxi02 -Datastore $datastore -DiskStorageFormat Thin -ResourcePool $studentid
        New-VM -VMHost $labhost -Name vcva01 -Template VMW55_vcva01 -Datastore $datastore -DiskStorageFormat Thin -ResourcePool $studentid
        New-VM -VMHost $labhost -Name Desktop01 -Template VMW55_Desktop01 -Datastore $datastore -DiskStorageFormat Thin -ResourcePool $studentid

        # Change networking to dedicated portgroups
        Write-Host "Change portgroups on all virtual machines in the vApp..."
        Get-VApp $studentid | Get-VM | Get-NetworkAdapter | Where {$_.NetworkName -eq "Production_template" } | Set-NetworkAdapter -NetworkName $studentid"_Production" -Confirm:$false
        Get-VApp $studentid | Get-VM | Get-NetworkAdapter | Where {$_.NetworkName -eq "vMotion_template" } | Set-NetworkAdapter -NetworkName $studentid"_vMotion" -Confirm:$false
        Get-VApp $studentid | Get-VM | Get-NetworkAdapter | Where {$_.NetworkName -eq "Management_template" } | Set-NetworkAdapter -NetworkName $studentid"_Management" -Confirm:$false

        # Change StopAction for all VMs in the vApp
        Write-Host "Change settings for vApp" $studentid "..."
        $AppView = Get-VApp $studentid | Get-View
        Foreach ($Entity in $AppView.VAppconfig.EntityConfig)
            {
            If ($Entity.Stop.Action -ne "guestShutdown")
                {
                $VAppConfigSpec = New-Object VMware.Vim.VAppConfigSpec
                $EntityConfig = New-Object VMware.Vim.VAppEntityConfigInfo
                $EntityConfig.Key = (Get-View $Entity.Key).MoRef
                #$EntityConfig.startDelay = 120
                $EntityConfig.waitingForGuest = $true
                #$EntityConfig.stopDelay = 120
                $EntityConfig.StopAction = "guestShutdown"
                $VAppConfigSpec.EntityConfig = $EntityConfig

                $AppView.UpdateVAppConfig($VAppConfigSpec)
                }
            }
    [int]$start = $start + 1
    }
    }
    else
    {
        Break
    }
    Clear-Host
    break;
}
2 {
    Clear-Host

    # Power on all VMs in vApp
    # To power on all lab kits just type the first letters, i.e to power on
    # all lab kits called VMW55_student1, VMW55_student2, and so on you only
    # need to typ "VMW55"
    Write-Host "Power on all vApps for VMW55 lab"
    Write-Host "--------------------------------"
    Write-Host " "
    Get-vApp | Select-Object -property Name
    $vappinput = Read-Host "What lab should power on? (case sensitive)"
    Get-VApp | Where {$_.Name -like "$vappinput*"} | Start-VApp
    Clear-Host
    break;
    }
3 {
    Clear-Host

  # List Ip address of all Desktop01 & ControlCenter VMs in selected vApps
    Write-Host "IP address of all Desktop01 & ControlCenter VMs for VMW55 class"
    Write-Host "-------------------------------------------------------------------"
    Write-Host " "
    Get-vApp | Select-Object -property Name
    $vappinput = Read-Host "What Class should we list? (case sensitive)"
    Write-Host "Saving result to file 'IPAddress_of_Desktop.txt'"
    $FencedVMIP = Get-VApp | Where {$_.Name -like "$vappinput*"} | Get-VM | Where {$_.Name -like "Desktop*" -or $_.Name -eq "ControlCenter"} | Select {$_.VApp},Name,{$_.Guest.IpAddress[0]}
    $FencedVMIP | Out-File C:\PS_Scripts\VMware\VMW55\IPAddress_Of_Desktop.txt
    Clear-Host
    break;
    }
4 {
    Clear-Host

    # List Ip address of all VMs in selected vApps
    Write-Host "IP address of all VMs for VMW55 lab"
    Write-Host "-------------------------------------"
    Write-Host " "
    Get-vApp | Select-Object -property Name
    $vappinput = Read-Host "What Class should we list? (case sensitive)"
    Write-Host "Saving result to file 'IPAddress_All_VMs.txt'"
    $AllVMIP = Get-VApp | Where {$_.Name -like "$vappinput*"} | Get-VM | Select Name,{$_.VApp},{$_.Guest.IpAddress}
    $AllVMIP | Out-File C:\PS_Scripts\VMware\VMW55\IPAddress_All_VMs.txt

    Clear-Host
    break;
    }
5 {
    Clear-Host

  # Shutdown all VMs in the selected vApps
    Write-Host "Power off all vApps for VMW55 class"
    Write-Host "-----------------------------------"
    Write-Host " "
    Get-vApp | Select-Object -property Name

$vappinput = Read-Host "What Class should power off? (case sensitive)"
    $choice = Read-Host "Are you sure you want to stop all vApps (Y/N)?"
    if ($choice -eq "y")
        {
        Get-VApp | Where {$_.Name -like "$vappinput*"} | Stop-VApp
        }
    else
        {
        Break
        }

Clear-Host
    break;
    }

0 {
    "** Exiting Script **";
    Write-Host "Quit";
    Disconnect-viserver -server $VCENTER -confirm:$false

    break;
    }
default {
    "** The selection could not be determined **";
    Start-Sleep 1

    Clear-Host
    break;
    }
  }
}
while ($response -ne "0")

Veeam lanserar återställningshjälp för Active Directory och SQL

Veeam har via produkten Backup & Replication redan idag 2 stycken wizard-drivna hjälpmedel för att väldigt enkelt kunna återställa objekt till Micorsoft Exchange eller Sharepoint. Man behöver inte sätta upp eller konfigurerar någon komplex återställningsmiljö utan man kan direkt från backupfilerna återställa enskilda objekt rakt in i produktionsmiljön om man vill, om man inte kan eller har möjlighet att återställa direkt till produktionsmiljön på grund av interna policies eller liknande i miljön kan man istället plocka ut mail och vidarebefordra dom i ett nytt mail alternativt exportera dom till en pst-fil. Denna möjlighet finns alltså redan idag för Veeam Backup & Replication 7.0.

I version 8, som lanseras inom kort, introducerar Veeam nu samma koncept som ovan fast för Active Directory och SQL objekt. Återställning av objekt från Microsoft Active Directory görs via en Explorer där man enkelt kan leta upp rätt objekt.

(Bild saknas)

Man har alltså möjlighet att omedelbart återställla enstaka Active Directory objekt, hela kataloger, OU, användarkonto och maskin lösenord. Om du någonsin oavsiktligt råkat ta bort ett servicekonto eller behöver ändra lösenord på alla servrar som använder det kontot så vet du hur omständigt det är. Veeam Explorer for Microsoft Active Directory gör det enkelt!

Om man istället vill återställa Microsoft SQL objekt ser det ut så här istället:

(Bild saknas)

vCloud Hybrid Service plugin installeras inte i vSphere Web Client

I VMware managementverktyg vSphere Web Client finns möjlighet att installera en vCHS plugin för att kunna managera virtuella maskiner som finns i vCloud Hybrid Services direkt ifrån Web Client. Det är ett enkelt förfarande att installera vCHS pluginen i Web Client, räcker normalt med att man klickar på en länk i Web Client enligt nedan och följer instruktionerna som dyker upp.

(Bild saknas)

(Bild saknas)

Om det mot förmodan inte skulle fungera kan man åtgärda problemet på följande sätt:

 1. Logga in på servern där din vSphere Web Client och vCenter server instans är installerade och gör följande: Kopiera in och packa upp filen vchsplugin-installer-1.0.0_GA.zip (hämtas här) till en katalog på maskinen, till exempel /opt/vmware/scripts/vchspluginscript. Säkerställ att katalogen som innehåller scriptet har execute rättigheter.
 2. Byt katalog till bin katalogen som innehåller installations scriptet, till exempel /opt/vmware/scripts/vchspluginscript/bin och kör skriptet. Om du använder vCenter Server Appliance, kör ”sh vchsPluginInstall.sh”. Om du använder vCenter Server i Windows, kör ”vchsPluginInstall.bat”.
 3. Svara på det frågor som skriptet ställer:
  (a.) Skriv Yes för att godkänna End User License Agreement.
  (b.) Välj 1 för att registrera vCHS plugin.
  (c.) Ange URL till vCenter servern, använd formatet https://IPadress_eller_FQDN_till_vCenter, och ange ett namn och lösenord med rättigheter i vCenter servern.
  (d.) Vid kommandoprompten för installationskatalogen för vSphere Web Client, ange sökvägen till vSphere Web Client.
  På vCenter Server Appliance är sökvägen normalt
     /usr/lib/vmware-vsphere-client.
  På vCenter Server för Windows är sökvägen normalt
     C:\Program Files\VMware\Infrastructure\vSphereWebClient.
  (e.) Man har 2 val för att hämta pluginen. Man kan antingen ladda ner zip-filen som innehåller pluginen manuellt och specificera rätt sökväg, eller så kan man skriva in
  länken och låta skriptet hämta pluginen. Skriv Yes eller No baserat på vilket val du vill göra. Om man hämtar pluginen manuellt:
  – Ange hela sökvägen till zip-filen med pluginen som du hämtat och kopierat in på maskinen. Om man inte hämtat pluginen manuellt:
  – Ange sökvägen där pluginen ska sparas.
  – Ange URL där pluginen ska hämtas från.
  – Ange proxy server information om det behövs.
  Om proxy servern kräver autenticering, ange användranamn och lösenord.
 4. Innan man använder pluginen så måste man hämta ett SSL certifikat från vCloud Hybrid Services endpoint (https://vchs.vmware.com) och importera det till trusted keystore på vSphere Web Client. Om du hämtat certifikatet redan, skriv Yes och ange alias namnet som användes vid importen av certifikatet. Om du inte har importerat certifikatet, skriv No. Kom ihåg att importera certifikatet manuellt senare, detta krävs för att kunna använda pluginet.
 5. Installationsskriptet startar om vSphere Web Client servern och lägger därefter till vCloud Hybrid Services pluginet till vSphere Web Client.

För att avregistrera pluginet, kör skriptet och skriv 2 för att välja Unregister Plugin. Du behöver ange vCenter URL och sökvägen till vSphere Web Client installationskatalogen enligt ovan.